Generösa personer har under årens lopp skänkt förbundet donationer. Det är Fredrika Bremer-förbundet mycket tacksamma för. Förbundet har därför möjlighet att dela ut pengar i form av bidrag och stipendier från ett  antal olika fonder och stiftelser.

Stipendier och bidrag ur samtliga stiftelser handläggs av en arbetsgrupp på uppdrag av Fredrika Bremer-förbundets styrelse. Alla ansökningar behandlas under sekretess och det är alltså inte möjligt att kontakta kansliet med frågor om enskilda ansökningar. All information om ansökningar, handlingar som krävs och ansökningsdatum finns här på förbundets hemsida.

Vi tar inte emot några ansökningar löpande under året utan endast under aviserade utlysningsperioder. Utlysningar under 2021 kommer att aviseras här när dessa är beslutade.

Den 1:a April 2021 utlyser vi följande stipendier:
*Fredrika Bremer-förbundets rekreationsstipendium för kvinnor med låg inkomst”
Ansökan ska vara förbundet till handa via post senast den 23 april 

*Stipendium från Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor – Fredrika Bremer
Ansökan ska vara förbundet till handa via post senast den 31 augusti

För mer ingående information om varje enskilt bidrag och stipendium, se våra underrubriker under fliken Bidrag & Stipendium. 

Observera att endast de ansökningar som kommer in under aktuell ansökningsperiod kommer att behandlas. Vi har heller ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar eller hjälpa till vid akuta behov av ekonomiskt stöd.

Vid frågor, kontakta kansli@fredrikabremer.se