hertha blandat

Fredrika Bremer Förbundet grundades 1884 och stöttade den då tjugofemåriga Tidskrift För Hemmet. Tidskrift För Hemmet blev förbundets medlemstidning och i denna trycktes inte bara årsredovisningar och kallelser utan också artiklar, hemslöjd och hantverk. Två år senare döpte Fredrika Bremer Förbundets grundare, Sophie Adlersparre, om tidskriften till Dagny. År 1914 fick den sedermera sitt nuvarande namn, Hertha. På första sidan, i de första häftet, i den första upplagan av Tidskriften Hertha går det att läsa:

“Veckotidningen Dagnys upphörande med år 1913 har ställt Fredrika-Bremer-Förbundet inför den viktiga frågan om hur det tomrum, som härigenom uppstår i den svenska pressen, skall kunna fyllas. Att vår kvinnorörelse äger ett särskilt pressorgan, representerande alla dess skilda strävande, anser Fredrika Bremer- förbundets styrelse, som underkastat frågan en noggrann prövning, vara en oavvislig nödvändighet samt har vidare kommit till övertygelsen att den forna tidskriftsformen härför är lämpligast. Styrelsen har av dessa grunder beslutit utgiva den nya tidskrift, vars första häfte nu framlägges för allmänheten, och tillåter sig inbjuda förbundets medlemmar och andra för dess syften intresserade till prenumeration å densamma.” (Källa: Hertha 1914 s. 1).

 

Vill du ha mer utförlig information om Tidskriften Herthas fantastiska historia? Läs mer här >>

Läs Tidskrift för hemmet från åren 1859-1885 här >>

Läs Dagny från åren 1886-1913 här >>

Läs Hertha från åren 1914-1935 här >>